పోకల పలుకులు

 

పోకలపలుకులు

 "ఎన్ని అబద్దాలైన చెప్పు అమాయక జనం నమ్ముతారు. కాని, ఒక్కసారి అవి అబద్దాలని తెలిసాక, వందసార్లు నిజం చెప్పినా కూడా అదే జనం నిన్ను అనుమానిస్తూనే వుంటారు."

pokala mantra

“Every *TEST* in our Life makes us BITTER or BETTER, Every *PROBLEM* comes to BREAK us or MAKE us.Choice is ours whether we become VICTIM or VICTORY” GM! 


 

కామెంట్‌లు