పోకల పలుకులు

 

 పోకల పలుకులు

“శత్రువులు వేసే బాణాలు తగిలిన వ్యక్తి హాయిగా నిద్ర పోగలడేమో కానీ, కొందరి  బంధువులు కుటిల బుద్దితో వేసే బాణాలు తగిలిన వ్యక్తి హృదయం మాత్రం గాయాలతో తూట్లు పడుతుంది” ఇది పచ్ఛి నిజం.


pokala mantra

The *wrong one* will find you in *peace* and leave you in *pieces*.but the *right one* will find you in pieces and lead you to peace”GM! 

కామెంట్‌లు