పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“లక్ష్యం”ఉన్నతమైతే కష్టం బాధించదు, కొండ ఎక్కాలనే సంకల్పం ఉంటే, ఆయాసాన్ని కూడా లెక్కచేయదు. అలాగే, ఉన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకునే క్రమంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లే విజయానికి పునాదిరాళ్లు అవుతాయి.”


 pokala mantra

“Earn two Friends in LIFE. One Like *krishna* who will not Fight. But,will make sure Win.second one is like *karna* who will fight for you Even when you are WRONG” GM! 


కామెంట్‌లు