పోకల పలుకులు

 

 పోకల పలుకలు

“మనం *తెంపేసుకున్న* బంధాలకు *కారణం* వేరెవరినో చూపిస్తూ ఉంటాము .కానీ,మన *ప్రవర్తనే* ఒక *కారణము* అని  గమనించము .అలాఅందరూ  గుర్తించిన రోజున *అనుబంధాలు* ఎప్పటికి *పదిలంగానే* ఉంటాయి”ఒప్పుకుంటారు కదా!

pokala mantra

“*Worry* is a total waste of time.  It doesn't change anything.All it does is steal your joy and keep you busy doing nothing”.  GM.


కామెంట్‌లు