పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“నీ గురించి నీవే ఒకరికి గోప్పగా చెప్పుకుంటే గోప్ప వాడివి కాలేవు, నీలో ఉన్న*వ్యక్తిత్వాన్ని* ఇతరులు గోప్పగా చెప్పుకుని,నిన్ను ఆదర్శంగా తిసుకునేలా బ్రతుకుతే తరతరాలు *నీవు* గోప్పవాడివని *చరిత్రే* చెపుతుంది”

pokala mantra

“*Smile* makes us ATTRACTIVE. It changes our *mood*,relieves our *stress*  and helps us to stay *young* and *positive*”GM !! 


కామెంట్‌లు