పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మరొకసారి అడిగి తెలుసుకో తప్పులేదు. కానీ, తప్పుగా అర్థం చేసుకొని అపార్థం చేసుకుంటే మాత్రం మీకు అండగా నిలబడే వాళ్లే కాదు నిన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఎవరూ ఉండరు.”

pokala mantra

“*TIME* alone can PROVE the WORTH of People in our Lives.As Time goes by ,The *wrong ones* Disappear and the *Best ones* Remain for ever.so, open your *EYE* and close your *I*.”GM!! 


కామెంట్‌లు