పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“వంద  అబద్దాలు  చెప్పి నమ్మించే   ప్రయత్నం  చేయటం  కంటే,ఒక్క  నిజం  చెప్పి  క్షమించు  అని  అడగటం  చాలా  ఉత్తమం.”


pokala mantra

 “All *fingers* are not in the same *length*. But, when they bend, all stands *equal*. Likewise. *Life* becomes easy when we *bend* and *adjust* in all *situations*”right? 


కామెంట్‌లు