పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “అబద్ధాలతో మరియు మోసాలతో ఎంత కీర్తిప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నా అవి కూలిపోవడానికి ఒక్క నిమిషం చాలు. అందుకే కష్టమైనా సరే నీతిగా బ్రతకడమే ఉత్తమమైన మార్గం. వాదించి మనిషిని, వేధించి మనసుని ఎప్పటికీ గెలవలేం."


pokala mantra

"A *superior man* is modest in his speech, but exceeds in his actions."right? GM


కామెంట్‌లు