పోకల పలుకులు

 

పోకలపలుకులు

 “విధానపరమైన విమర్శ విత్తు లాంటిది. అది ఆలోచనను రేకెత్తిస్తుంది. వికారమైన విమర్శ ముల్లు లాంటిది. అది గాయం మాత్రమే చేస్తుంది. అందుకే, అవసరాలకు అతీతంగా ప్రశ్నించే వాడు కావాలి ‌నేటి సమాజానికి.”


pokala manta

 “Never be intimidated by the success of people, The fact that  you are *HERE* Doesn't mean U can't Be *THERE*.The only difference Between *HERE* and *THERE* is *T* which stands for *TIME*.so, Be patient And Remain Focused.YOU will get *THERE*”OK!! . GM

కామెంట్‌లు