పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “కష్టం”దేవుడు ఇచ్చిన వరం. అదే “సుఖం” మనిషి కోరుకునే “పాపం”. ఎందుకంటే, కష్టం తర్వాత వచ్చే సుఖం విలువ చాలా గొప్పది. కాని, సుఖపడిన తర్వాత వచ్చే కష్టం మాత్రం భరించలేనిది.” అవును కదా?


pokala mantra

 “Half Of The Problems In our Life are Because, we *Act Without Thinking* And Rest Half are Because, We keep *Thinking without Acting*” agree? GM.


కామెంట్‌లు