పోకల పలుకులు

 

పోకల పలకులు

 మనసుకి హత్తుకునేలా మాట్లాడేవారు కొందరు, మనసు నొచ్చుకునేలా మాట్లాడేవారు మరి కొందరు మరియు మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడే వారు ఇంకొందరు. అందరి మధ్య సాగే  జీవన ప్రయాణమే జీవితం”


pokala mantra

 “Life revolves around Ego and Affection. Affection says Let's say Sorry but, Ego says Let them say Sorry. identifying the Difference can save Relations. so,  *Think fine, Always shine *GM*

కామెంట్‌లు