పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకలు

"వానకాలంలో కప్పలు బెకబెక మని అరుస్తాయి. కానీ తీయగా పలికే కోయిల తన సమయం కాదని మౌనంగా ఉండిపోతుంది. అలాగే మూర్ఖుల సభలో. పండితుడైనవాడు మౌనంగానే ఉండిపోతాడు. హితంగా, మితంగా మాట్లాడలేకపోతే మౌనంగా ఉండడమే మేలు.


poakala mantra

“The Rain falls because,the Clouds can no longer handle the Weight.The Tears fall because,the Heart can no longer handle the Pain”Agree? 

కామెంట్‌లు