ఆపదలో నున్న వారు సహాయం కోసం చేసే సౌంజ్ఞ

 


పై విషయం మీ స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, పిల్లలకు అందరికి తెలియజేయండి.

కామెంట్‌లు