పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకలు

“మనిషన్నవాడు కష్టాలకు దూరంగా ఉండాలనుకుంటాడు. కాని,మనసున్నవాడుమాత్రం కష్టాల్లో ఉన్నవారికి దగ్గరగా ఉండాలి అనుకుంటాడు” అది మానవత్వం అంటె.


pokala mantra

“To have good relations with all, we should keep our nature like a *theatre screen*,it accepts all characters.but, remains peace and white” GM.


కామెంట్‌లు