పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“అబద్ధాలకు అలవాటు పడిన మనుష్యులు నిజాన్ని జీర్ణించుకోలేరు. మనమెప్పుడైతే ఆలోచనా పరిధిని పెంచుకుంటామో, అప్పుడు మాత్రమే మనం భ్రమల్లో బ్రతకడం మానేసి వాస్తవంలోకి వస్తాము. మనం ప్రయోగించే పదజాలం మన గౌరవాన్ని,వ్యక్తిత్వాన్ని తెలిపేలా ఉంటుంది.”

pokala mantra

Eyes express the Real Feeling, better than Touch. Touch shows the care, better than words. But, Words  if used properly can wet the EYES and Touch the Heart.” GM.

కామెంట్‌లు