పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“గాయపరిచిందని గతాన్ని, కలిసిరావట్లేదని కాలాన్ని నిందించరాదు. ఎందుకంటే ప్రతి నదికి ఒక మలుపు వుంటుంది, ఇదేవిధంగా  ప్రతి జీవితానికి ఒక గెలుపు వుంటుంది.అందులో ఏలాంటి సందేహం లేదు.”


pokala mantra

“The most useful asset of a person is not a head full of knowledge. but, a heart full of love with ears open to listen, and  hands willing to help.” GM


కామెంట్‌లు