పోకల పలుకులు

 

పోకలపలుకులు
“జీవితం చాలా చిన్నది.ఎవరినో ద్వేషిస్తూ, అసూయతో ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడుతూ కాలాన్ని వృధా చేయకూడదు. *positive Attitude* కనుక అలవరచుకుంటే మనం సంతోషంగా జీవించగలం.”

pokalamantra
“*Depression* in failure should never go to the *HEART*, and *Ego* in success should never go to the *BRAIN* for a peaceful LIFE” GM!! **


కామెంట్‌లు