పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు
బంధాలు అనేవి వాటంతట అవే దూరం కావు. మన ప్రవర్తన వలన , మనం ఎదుటివారిని నిర్లక్ష్యం చేయటం వలన మరియు మనం ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోక పోవడంతో  దూరం అవుతాయి”

pokala mantra
CREATE Your identity in such a way, where people surely realize that, ignoring or leaving *you* is only their loss. Live with uniqueness and dignity.” GM.


కామెంట్‌లు