పోకల పలుకులు

 

పోకలపలుకులు
*అదృష్టం -అవకాశం*
“మనిషికి అదృష్టం మరియు అవకాశం రెండుకళ్ల లాంటివి. అదృష్టంవచ్చినప్పుడు దురదృష్టం నీనీడలా ఉంటే ఏంచేయలేవు. అవకాశాన్ని వదులుకుంటే సువర్ణవకాశం సులువుగా జారిపోవచ్చు. ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మనతలరాతను మనమే రాసుకోవాలి”

pokalamantra
“What is *Right* is not Always POPULAR And what is POPULAR is not always *Right*” GM


కామెంట్‌లు