పోకల పలుకులు

 పోకల పలుకులు

“మాట్లాడటం కన్నా మౌనం మేలు. మాట్లాడితే సత్యం మాట్లాడడం రెట్టింపు మేలు. ఆ సత్యాన్ని ప్రియంగా పలకడం మూడు రెట్లు మేలు. సత్యం, ప్రియం మరియు ధర్మంతో కలసి ఉంటే నాలుగు రెట్లు మేలు.అదే సరైన జీవితం” 


pokala mantra

Greatness is not found in possessions, power, position, or prestige. It is discovered in goodness, humility, service & character”GM! 

కామెంట్‌లు