పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “మనిషి ఎలాంటి  వాడంటే, పక్కవాడు  బాగుపడుతుంటే  పైకి   ప్రేమ నటిస్తూ,లోపల ఈర్ష్యతో రగిలిపోతాడు. అంతే కాదు ఒకడు  నాశనం అవుతుంటే , లోపల  సంతోషిస్తూ బైట  బాధగా నటిస్తాడు . ఈ ప్రపంచమే ఒక రంగస్థలం అందులో మనుషులే  మహానటులు అని ఊరికే  అనలేదు''


pokala mantra

 “A TREE that wants to touch the SKY must extend its Roots into the Earth.The more it wants to rise upwards, the more it has to grow Downward.Like wise to Rise in our Life,we must down to Earth, Himble & Grateful” right? GM

కామెంట్‌లు