పోకల పలుకులు


 పోకల పలుకులు

“అదుపు లేని ఆలోచనలు శత్రువు కన్నా ప్రమాదకరం. “రూపం” మరియు “రూపాయి” శాశ్వతంగా ఉండవు. కానీ, చక్కని బంధం మరియు స్వచ్ఛమైన స్నేహం ఎప్పటికి అలాగే ఉంటుంది”

pokala mantra

“Everyone May Not Be Nice. But, There Is Something Nice In Everyone. Never Keep Fixed Image For Anyone. Because, People Act Differently With Different People. See goodness in all & adopt it. GM 

కామెంట్‌లు