నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌼01-02-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు*

🌼 చాంద్రమానం:పుష్యమాసం.

🌼సౌరమానం:మకరమాసం,తైనెల19తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*:బహుళ చతుర్ధి సా06:24

తదుపరి పంచమి.

*🌼నక్షత్రం*:ఉత్తరఫల్గుణి రా11:56

తదుపరి హస్త.

*🌼యోగం*:అతిగండం ఉ09:43

తదుపరి సుకర్మ.

*🌼కరణం*: బవ ఉ07:25,

తదుపరి బాలువ సా06:24,

తదుపరి కౌలువ రాతె05:21,

తదుపరి తైతుల.

*🌼వారం* :సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:39:31

🌞సూర్యాస్తమయం 18:11:11

🌞పగటి వ్యవధి 11:31:40

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:28:09

🌙చంద్రాస్తమయం 09:23:15

🌙చంద్రోదయం 21:38:09

🌞సూర్యుడు:శ్రవణం

🌙చంద్రుడు:ఉత్తరఫల్గుణి

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఉత్తర1పాదం"టె "ఉ06:57

ఉత్తర2పాదం"టో"ప12:37

ఉత్తర3పాదం"పా"సా06:17

ఉత్తర4పాదం"పీ"రా11:56

హస్త1పాదం"పు"రాతె05:35

🌼వర్జ్యం:ప10గం05నినుండి 11గం37ని లవరకు.

🌼అమృతకాలం:రా07గం15నిలనుండి 08గం47ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//49ని//లనుండి 01గం//35ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//07ని// ల నుండి 03గం//52ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🐊మకరం*:రవి,గురు,శుక్ర,శని,ఉ07గం26ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,ప09గం08ని

*🐟మీనం*:ప10గం47ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప12గం34ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప02గం36ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా04గం48

*🦀కటకం*:రా06గం59ని

*🦁సింహం*:చంద్ర,రా09గం03

*🧛‍♀కన్య*=రా11గం06ని

*⚖తులా*:రా01గం13ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె03గం25ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె05గం33ని

🌻నేత్రం:2జీవం:1.

🌻యోగిని:ఆకాశం.

🌻గురుస్థితి:మూఢం 10-02-2021  వరకు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

🌼1.అభిజత్లగ్నం:మేషలగ్నం ప10గం||47ని IIలనుండి 12గం||34ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:పుష్య బహుళ చవితి .

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు