పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు     

 "నేను అనే భావనతో ఉండేవారు అందరూ ఉన్నా ఒంటరి వారే. కాని, మనం అనే భావించే వారికి ప్రపంచమంతా ఓ కుటుంబమే.”

pokalamantra 

“Always pray to have the eyes that see the best in people, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad and a soul that never loses faith in almighty.” GM !! 

కామెంట్‌లు