పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

"నోటిని అదుపులో పెట్టుకుని అందరితో మర్యాదగా మాట్లాడుతూ పద్ధతిగా నడుచుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా మంచే జరుగుతుంది.నాలుకను అదుపు చేయగలిగితే విజయం వరించగలదు.”


pokala mantra

“People speak 1000s of languages in this world. But, with a  SMILE you can converse with all.because, SMILE is the universal language.even a BABY can understand”right? 

కామెంట్‌లు