నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

         *23- 01- 2021*

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు..

చాంద్రమానం:పుష్యమాసం,

సౌరమానం:మకరమాసం,తై నెల10.

   *🌌🌌పంచాంగం🌌🌌*

*🔵తిథి*శుద్ధ :దశమి రా08:55,

తదుపరి ఏకాదశి,

*🔵నక్షత్రం*: కృత్తిక రా09:31,

తదుపరి రోహిణి.

*🔵యోగం*: శుక్లం రా10:01,

తదుపరి బ్రహ్మం.

*🔵కరణం*:తైతుల రా 07:44,

తదుపరి గరజి రా08:55,

తదుపరి వణిజ.

*🔵వారం*: శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:40:12

🌞సూర్యాస్తమయం 18:07:02

🌞పగటి వ్యవధి 11:26:49

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:33:09

🌙చంద్రోదయం 13:35:27

🌙చంద్రాస్తమయం 26:38:22*

🌞సూర్యుడు: ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:కృత్తిక

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

కృత్తిక2పాదం"ఇ"ఉ08:07

కృత్తిక3పాదం"ఉ"ప02:50

కృత్తిక4పాదం"ఎ"రా09:31

రోహిణి1పాదం"ఒ"రాతె04:11

*🔵వర్జ్యం*:ఉ07గం33ని నుండి09గం 19ని వరకు.

*🔵అమృతకాలం*:సా06గం10ని నుండి07గం56ని వరకు.

*🔵దుర్ముహూర్తం*:ఉ06గం45ని నుండి08గం15ని వరకు.

  *🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌*

*🐊మకరం*:రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం02ని 

*🍯కుంభం*:ప09గం44ని

*🐟మీనం*:ప11గం23ని

*🐐మేషం*:చంద్ర,కుజ,ప01గం10ని

*🐂వృషభం*=రాహు,ప03గం12ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:సా05గం24ని

*🦀కటకం*:రా07గం35ని

*🦁సింహం*=రా09గం39ని

*🧛‍♀కన్య*=రా11గం41ని

*⚖తుల*:రా01గం48ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె04గం01ని 

*🏹ధనుస్సు*:శుక్ర,రాతె06గం08ని

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:భూమి.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

*⭐ దినస్థితి*:అమృతయోగం పూర్తి.

       *🌌శనివారం🌌*

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         *🌌హారాచక్రం🌌*

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం

కుంభ లగ్నం 11గంl23ని॥నుండి 01గం||10నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3 శ్రాద్ద తిథి:శుద్ధ దశమి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు