పోకల పలుకులు


పోకల పలుకులు

“స్వార్ధం నుండి విముక్తి పొందినప్పుడే,ఆ మనిషి విలువ అంచనా వేయబడుతుంది. ఇతరులకంటే మెరుగ్గా ఉండాలనుకోవడం కాదు, ఎప్పుడూ నీకంటె నువ్వు మెరిగ్గా ఉండటానికి ప్రయత్నించు”


pokala mantra

*LUCK is not in your Hands. But, Decision is in your Hands.your Decision can make *Luck*.But,Luck can’t make your Decision.so. Always Trust Yourself”

కామెంట్‌లు