పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 శత్రువు చిన్నవాడు అని తక్కువ అంచనా వేయకు. ఎవరి వెనుక ఎంత బలం ఉందొ ఎవరికి తెలుసు? ప్రకృతి, కాలం మరియు సహనం, ఈ మూడూ మాన్పలేని గాయం అంటూ లేదు”


pokala mantra

 “Never mix your words with your mood.because,you will have many options to change your mood. But, you will never get any option to replace your spoken words” 

కామెంట్‌లు