పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “ఆత్మగౌరవం,ఆత్మవిశ్వాసం మరియు అత్మస్థైర్యం" ఈ పదాలు పలకడానికి చాలా భారంగా, బరువుగా అనిపిస్తాయి. పలకడానికి ఎంత భారంగా ఉన్నాయో, ఈ మూడింటితో సహజీవనం చేయడం అంతే కష్టం. ఆచరిస్తే మాత్రం అంతులేని ఆనందం కలుగుతుంది.


 pokala mantra

 "None can destory iron, but its own rust can!Likewise none can destory a person,but  his own mindset can!" Agree ?

కామెంట్‌లు