పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు
 
“నేను” అనేఆత్మాభిమానం మనిషిని ఎంతగా పైకి తీసుకువస్తుందో, “నేనే” అనే అహంకారం  మనిషిని అంతగా క్రిoదకి దిగజారుస్తుంది. ఎన్నో రంధ్రాలతో ఖాళీగా ఉన్న వేణువును సరిగా ఉపయోగిస్తే అద్భుతమైన రాగాలు పలికిస్తుంది. జీవితము అంతే, దాన్ని మలిచే తీరు  మన చేతుల్లోనే ఉంది.”


pokala mantra

"People who know little are usually great talkers, while men who know much say little."


కామెంట్‌లు