నేటి పంచాంగం

 

*🌼పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి"🌼*

             🌻🌻

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌳🌳20-01-2021🌳🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు.

🌳పుష్యమాసం.

🌳మకర,తై నెల 07వతేది.

   *🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲*

*🎾తిథి*:శుద్ధ సప్తమి ప01:14,

తదుపరి అష్టమి.

*🎾నక్షత్రం* :రేవతి ప12:35,

తదుపరి అశ్విని.

*🎾యోగం*: సిద్ధి రా07:28,

తదుపరి సాధ్యం.

*🎾కరణం* :వణిజ ప01:14,

తదుపరి విష్టి రా0 2:30,

తదుపరి బవ.

*🎾వారం* :బుధవారము.

🌞సూర్యోదయం 06:40:06

🌞సూర్యాస్తమయం 18:05:30

🌞పగటి వ్యవధి 11:25:24

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:34:38

🌙చంద్రోదయం 11:41:22

🌙చంద్రాస్తమయం 24:14:29*

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:రేవతి

     *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

రేవతి4పాదం"చీ"ప12:35

అశ్వని1పాదం"చు"రా07:19

అశ్వని2పాదం"చె"రా02:03

*🎾వర్జ్యం*:లేదు

*🎾అమృతకాలం*:ప10గం||33నిIIలనుండి 12గంll18నిIIలవరకు..

*🎾దుర్ముహూర్తం*:ప12గం||01నిIIలనుండి 12గంll47నిIIలవరకు.

   *🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳*

*🐊మకరం*:రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం14ని 

*🍯కుంభం*:ప09గం55ని

*🐟మీనం*:చంద్ర,ప11గం35ని

*🐐మేషం*=కుజ,ప01గం22ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప03గం23ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా05గం35ని

 *🦀కటకం*:రా07గం47ని

*🦁సింహం*=రా09గం51ని

*🧛‍♀కన్య*:రా11గం53ని

*⚖తులా*:రాతె02గం00ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు రాతె04గం13ని

*🏹ధనుస్సు*:శుక్ర,రాతె06గం20ని


🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం పూర్తి.

   *🌳🌴బుధవారం🌴🌳*

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

*🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴*

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మేష లగ్నం ప11గం||35ని॥ నుండి 01గం|l22నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:పుష్య శుద్ధ అష్టమి. 

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు