పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“చెరువునిండినపుడు చీమలే చేపలకాహారం, చెరువు ఎండినపుడు చేపలే చీమలకాహారం. పరిస్థితులు ఎలాగైనా మారవచ్చు , అందుకే ఎవరినీ తక్కువగా చూడకండి, ఎవరి మనసునూ గాయపరచకండి”. 


pokala mantra

Life is not a sharp knief to cut all those bad memories, but life is a needle to weave golden thread of sweet memories.” 

కామెంట్‌లు