పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

“నమ్మక ద్రోహం చేసినవాడు నవ్వుతున్నాడు. తప్పు చేసినవాడు తల ఎత్తుకు తిరుగు తున్నాడు. కాని, మోసపోయిన మనం  కాలం శిక్షిస్తుంది  కర్మ అనుభవిస్తారని జీవితంతో రాజీపడుతున్నాం”ఒప్పుకుంటారు కదా! 


Pokala mantra

“No *sound* in this World is more louder than *silence* & if some one can't understand your silence they won't understand your words either.” 

*HAPPY NEW YEAR 2021*

కామెంట్‌లు