పోకల పలుకులు

 

                                                                  

పోకల పలుకులు

 “జీవితంలో ఓడిపోయే వ్యక్తులు ఇద్దరు. ఒకరు ఎవరిమాటా వినకుండా ఓడిపోతారు, ఒకరు అందరి మాటలూ వింటూ ఓడిపోతారు. ఎవరి మాటలు ఎన్ని విన్నా, చివరకు ఆలోచన మనదైనప్పుడే అంతిమ 
విజయం  లభిస్తుంది”


pokala mantra
 “CARE is the most Beautiful word which makes Life Richer. If somebody tells you Take Care ,That means YOU live in their HEART” 
కామెంట్‌లు