పోకల పలుకులు


పోకల పలుకులు 


“మంచి పుస్తకం ఎలా అర్థం కాదో,మంచి మనిషి కూడా అలాగే అర్థం కాడు. ఏదైనా నా లోతుగా చదవాల్సిందే” నిజమే కదా!


 


POKALA MANTRA


*GOOD MORNING*


"There's nothing more dangerous than a resourceful idiot”Agree? 


కామెంట్‌లు