పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

“జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి పరీక్షా ఒంటరిగానే ఎదుర్కొoటాo. కానీ, దాని పరిణామం మాత్రం అందరికీ తెలుస్తుoది.కాబట్టి, ఎదైనా పని చేసేముoదు తర్వాత ఎదుర్కోబోయే పరిణామాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ పని చేయడం ఉత్తమం.”


Pokala mantra 

CHALLENGES are what we make the Life INTERESTING and overcoming them is what makes Life MEANINGFUL” 

కామెంట్‌లు