పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“కోపం రావడం మానవ సహజం.అయితే,దాన్ని ఎక్కడ,ఎప్పుడు, ఎవరి మీద ఎలా ప్రదర్శించాలో తెలుసుకోవడమే విజ్ఞత.”


Pokala mantra

"Two fundamentals of cool life;

Walk like you are*KING* Or,

Walk like you don't care who is *King*.”Ok!! *pokala mantra*

కామెంట్‌లు