పెళ్ళి రోజు శుభాకాంక్షలు

 


అవోపా హైదరాబాద్ కార్యదర్శి సి.ఏ శ్రీ బచ్చు శ్రీనివాస్ మరియు వారి సతీమణి శ్రీమతి పద్మ గారలకు పెళ్ళి రోజు శుభాకాంక్షలు. 

కామెంట్‌లు