పోకల పలుకులు

“ధనం ఉండి మిత్రులను
సంపాదించడం సులభం. 
అది లేకుండా మిత్రులను 
కలిగి ఉండటం గొప్పతనం.
మారేది, మారుతున్నది
మనుషులే! తమ అవసరాలకు అను
గుణంగా.కానీ, దోషాన్ని మాత్రం ఏ పాపం
తెలియని "సమయం" మీదికి  నెట్టేస్తారు” 


pokala mantra

“No one in this WORLD is Rich enough to Buy his own childhood and youth back. Only FRIENDS help to recreate Those MEMORIES and MOMENTS from Time to Time at No cost” 
కామెంట్‌లు