పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“జీవితం” ఒక పాఠశాల వంటిది. ఇక్కడ ప్రతిబాధ, ప్రతి హృదయ విదారకత మనకు అమూల్యమైన పాఠాల్ని నేర్పుతాయి. నాకు నేనే ప్రశ్న, నాకు నేనే సమాధానం,నాకు నేనే ధైర్యం. ఎన్నోసార్లు బాధ, కొన్నిసార్లు సంతోషం. ఇదే, జీవితం”ఒప్పుకుంటారా?


Pokala mantra

“There is no cost for appepricaiting other person's Good qualities. But, we can't do it. B’coz our Ego dominates us hwhy should appreciate him. He has to appreciate me first we feel. Give a smile to them & tell them how good he is about others. your words will boost them” 

కామెంట్‌లు