పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“ఎవరైనా నవ్వితే మీ వల్ల నవ్వాలి కానీ, మిమ్మిల్ని చూసి నవ్వకూడదు.ఎవరైనా ఏడిస్తే మీ కోసం ఏడవాలి కానీ,మీ వల్ల ఏడవకూడదు. ఈ వాక్యాలు చిన్నవే కావచ్చు భావం మాత్రం పెద్దది”


Pokala mantra

TEARS can be trusted more than SMILE. B’coz,you can easily Smile at Anybody. But, can’t cry for anyone without TRUE FEELINGS” ok!!! 

కామెంట్‌లు