పోకల పలుకులు

 పోకల పలుకులు

“కంటితో చూడనివి, చెవులతో విననివి ఎప్పుడూ నమ్మవద్దు, ఇతరులకు చెప్పవద్దు. ఎందుకంటే,కొంతమంది చెప్పేమాట వల్ల కొన్ని స్నేహాలు చెడిపోతాయి, కుటుంబ బంధాలు తెగిపోతాయి అలాగే చచ్చిపోతాయి”


pokala mantra

Good behaviour doesn't have any Monetary value, but it has the power to purchase million Hearts.” 

కామెంట్‌లు