పోకల పలుకులు


పోకల పలుకులు


“మన జీవితం చాలా చిన్నది కాబట్టి ఎన్ని బాధలు ఉన్నా , ఎన్ని కష్టాలు ఉన్న ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి. మనకు చిరునవ్వు, మౌనం రేండు మహా ఆయుధాలు. బాధ గా ఉన్నప్పుడు చిరునవ్వుతోఎదుర్కోవాలి, సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మౌనంతో సాధించాలి. నువ్వేమిటీ అన్నది ఒకరికి తెలియాలంటే సాయంచేసి చూడు & ఒకరేమిటీ అన్నది నీకు తెలియాలంటే సాయమడిగి చూడు”


 


pokala mantra


“Train your Mind to be stronger than your emotions or else you will loose yourself every time. Your strongest muscle and worst enemy is your MIND. TRAIN WELL IT” 


కామెంట్‌లు