పోకల పలుకులు


పోకల పలుకులు


“నిజాన్ని మార్చే శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేదు. కానీ, ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి ఈ నిజానికి మాత్రమే ఉంది. అది అక్షర సత్యం”


 


Pokala Manthra


“No one will remember how Rich and Beautiful you were. But, will Remember the impact you made on their Mind and Hearts” 


 


కామెంట్‌లు