పోకల పలుకులు


పోకల పలుకులు... 


“కోపంతో మాట్లాడితే , గుణాన్ని కోల్పోతారు. అధికంగా మాట్లాడితే ప్రశాంతతని కోల్పోతారు.అనవసరంగా మాట్లాడితే అర్థాన్ని కోల్పోతారు.అహంకారంతో మాట్లాడితే ప్రేమను కోల్పోతారు. అబద్ధాలు మాట్లాడితే పేరును కోల్పోతారు కాని, ఆలోచించి మాట్లాడితే ప్రత్యకతతో జీవిస్తారు”నిజమే కదా!


 


Pokala Manthra... 


“If you succeed in cheating someone, don't think that the person is a fool. Realize that, the person trusted you much more than you deserved” 


కామెంట్‌లు