వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.


కరీంన గర్ జిల్లా అవోపా ప్రధాన కార్యదర్శి కొండూ రి శ్రీనివాస్,  జ్యోతి దంపతులకు వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.                                         


కామెంట్‌లు