పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు


శ్రీ వాసా పాండు రంగయ్య గారు మరియు వారి సతీమణి హైమవతి గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియబరచుచున్నవి.


కామెంట్‌లు