గుండా ప్రభాకర్ దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ గుండా ప్రభాకర్ గారు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో శ్రీ గుండా ప్రభాకర్ దంపతులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు.


కామెంట్‌లు