అవోపా హబ్సిగూడా వారు నిర్వహించుచున్న వాసవిమాత ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలకు ఆహ్వానం

అవోపా హబ్సిగూడా వారు నిర్వహించుచున్న వాసవిమాత ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలకు ఆహ్వానం పంపించుచూ  అందరినీ ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలలో  పాల్గొనవలదినదిగా కోరుచున్నారు. 
కామెంట్‌లు