పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు

 తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఆర్థిక కార్యదర్శి శ్రీ చింతా    బాలయ్య గారికి మరియు వారి శ్రీమతి గారలకు 47వ వార్షిక పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు.


కామెంట్‌లు